Regulament intern

antetfim

 

Regulament de ordine interioara

al Asociatiei Studentesti PhiloHistoRiSs

 

Cap. I Dispozitii generale

Art. 1 Asociaţia Studenţească “Philohistoriss” este o asociaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care se supune legislaţiei române, aplicabilă acestui gen de persoană juridică.

Art. 2 Scopul Asociaţiei constă în dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor, actuali şi absolvenţi, ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi a relaţiilor dintre aceştia, prin intermediul unor activităţi în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice. De asemenea, asociaţia urmăreşte îmbunătăţirea şi promovarea imaginii Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universitatăţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Asociaţia îşi propune îmbunătăţirea comunicării şi a relaţiilor interumane între membrii săi.

Cap. II Organe de conducere

Art. 1 Asociaţia are următoarele organe de conducere:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director
 3. Cenzorul

 

Art. 2  Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din membrii fondatori, membri  şi membri de onoare.

 1. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei se întruneşte o dată pe an (în primul trimestru), în adunare ordinară şi, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară.
 2. Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Consiliul Director. Convocarea adunărilor extraordinare se poate face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.
 3. Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată, nu mai repede de 3 zile lucrătoare şi nu mai târziu de 7 zile lucrătoare. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
 4. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţii Consiliului Director. Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, de către
 5. Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi la Adunare, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a statutului sau dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, pentru care sunt necesare voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei, chiar şi pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
 6. Adunarea Generală îndeplineşte următoarele atribuţii:
 • aprobă ordinea de zi a fiecărei şedinţe;
 • alege şi revocă membrii Consiliului Director al Asociaţiei;
 • alege şi revocă Cenzorul sau comisia de cenzori, după caz;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi bilanţul contabil;
 • stabileşte cotizaţiile şi taxele de înscriere, la care sunt supuşi membrii Asociaţiei;
 • aprobă înfiinţarea de filiale;
 • modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei;
 • hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • hotărăşte primirea viitorilor membri ai Asociaţiei.

 

Art. 3 Consiliul Director al Asociaţiei este aprobat de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de doi ani şi este compus din cinci membri, dintre care un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar.

 1. Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin doi dintre membrii săi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se procedează la o nouă convocare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primei convocări. La a doua convocare, Consiliul Director este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenţi.
 2. Consiliul Director adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
 3. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
 • pregăteşte Adunările Generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;
 • întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea desfăşurată de Asociaţie, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil;
 • elaborează programul proiectelor anuale de activitate, şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
 • decide în privinţa schimbării sediului Asociaţiei;
 • exercită alte atribuţii necesare realizării scopurilor Asociaţiei.
 1. Consiliul Director se reuneşte, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi îşi va elabora un regulament intern de funcţionare.
 2. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, persoane care nu au calitatea de membru ori care sunt străine de Asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii stabilite prin actul constitutiv sau de către Adunarea Generală.
 3. Preşedintele prezidează reuniunile Consiliului Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii. Pentru reprezentarea Asociaţiei în activitatea curentă a acesteia, preşeditele va putea da un mandat unui alt membru al Consiliului Director, precizând sfera, durata şi limitele competenţelor dorite.

 

Art. 4 Cenzorul este organul de control financiar al Asociaţiei

 1. Cenzorul va fi desemnat de Adunarea Generală.
 2. Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei şi îndeplineşte orice atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

 

Cap. III Departamentele Asociației:

 

Art. 1 Departamentele sunt:

 • Educaţional-social
 • Comunicare-PR
 • Fundraising- Scriere de proiecte

 

Art. 2 Departamentul Educațional-Social are în vedere

 • organizarea de cursuri şi traininguri destinate tuturor studenţilor interesaţi, în domenii curiculare şi extracurriculare
 • organizarea unor  concursuri  sportive,  destinate  membrilor Asociaţiei şi studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filosofie
 • constituirea unor grupuri de cercetare pe anumite teme şi publicarea rezultatelor în reviste de specialitate din ţară şi străinătate
 • participarea grupurilor de cercetare la conferinţe cu tematică apropiată de domeniile de activitate ale Asociaţiei
 • organizarea de cursuri ce au ca scop îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Aceste cursuri vor fi susţinute de profesori, absolvenţi şi studenţi, membri sau nu ai Asociaţiei
 • organizarea de evenimente de socializare pentru membrii și voluntarii Asociației, precum și pentru studenții Facultății de Istorie și Filosofie
 • organizarea de acțiuni cu character umanitar
 • identificarea nevoilor de dezoltare personală și profesională în rândul studenților, a nevoilor de cunoaștere în domeniul istoriei ale tinerilor și comunității, precum și a problemelor legate de promovarea disciplinei istoriei

 

Art. 3 Departamentul Comunicare- PR are în vedere

 • Identificarea unor posibili colaboratori și parteneri și stabilirea legăturii cu aceștia
 • Încheierea contractelor de parteneriat
 • Menținerea relațiilor cu partenerii și comunicarea cu aceștia pe parcursul desfășurării proiectelor
 • Comunicarea cu presa: redactarea comunicatelor de presă, adresarea de invitații la diferite evenimente
 • Promovarea Asociației, precum și a evenimentelor și proiectelor acesteia
 • Crearea de materiale promoţionale
 • Administrarea, actualizarea și crearea de conținut pentru blog-ul Asociației și pagina de facebook

 

Art. 4 Departamentul Fundraising- Scriere de Proiecte are în vedere:

 • Identificarea de surse de finanţare
 • Strângere de fonduri
 • Obţinerea de sponsorizări
 • Scrierea de proiecte – familiarizarea cu regulamentele finanțatorilor, completarea cererilor de finanțare, proiectarea primară a proiectelor
 • Gestionarea resurselor

 

Art. 5 Coordonatorii departamentelor

 1. Au obligaţia să coordoneze voluntarii în desfăşurarea activităţilor prevăzute.
 2. Îşi dea acordul pentru activităţile membrilor departamentului respectiv
 3. Formulează un raport de activitate lunar pe care sa îl înmâneze organelor de conducere
 4. Au dreptul de a propune sacţionarea voluntarilor care refuză să-şi îndeplinească atribuţiile
 5. Au dreptul de a propune voluntari ca membri ai Asociaţiei
 6. Au dreptul să propună modificarea regulamentului intern

 

Cap. IV Membrii Asociaţiei

 

Art 1. Pot deveni membri ai Asociaţiei persoane fizice, studenţi sau absolvenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

 

Art. 2. Înscrierea în Asociaţie se face pe baza completării formularului de înscriere. Calitatea de membru se oferă în urma aprobării cererii de către Adunarea Generală prin vot cu majoritate simplă.

 

Art. 3 Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

 1. să respecte prevederile statutului şi actului constitutiv ale Asociaţiei, precum şi normele de funcţionare internă a acesteia;
 2. să respecte hotărârile organelor de conducere ale acesteia;
 3. să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie, activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai asociaţiei, sau faţă de terţe persoane, aflate în legătură profesională cu Asociaţia sau străine de Asociaţie;
 4. să plătească contribuţiile băneşti, asupra cărora şi-au dat acordul.

Art 4. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. să participe la adunările generale ale Asociaţiei;
 2. dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale;
 3. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 4. să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării acestora;
 5. să se retragă la cerere

 

Cap. V Voluntarii Asociației

 

Art. 1 Recrutarea voluntarilor

 1. este anunțată din timp pe site-ul Facultății, blog-ul și pagina de facebook ale Asociației, precum și prin alte mijloace în mediul real sau virtual;
 2. se realizează pe baza unui CV şi a unui interviu;
 3. are în vedere principiile non-discriminării, echității și demnității, transparenței, reprezentativității tuturor domeniilor și specializărilor Facultății.

 

 

Art. 2 Voluntarul dispune de următoarele drepturi:

 1. de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea lui;
 2. de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;
 3. confidenţialitatea şi protecţia datelor personale;
 4. timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;
 5. de a fi respectat ca şi persoană şi tratat ca şi coleg cu drepturi egale de conducerea organizaţiei si membrii asociatiei;
 6. de a participa activ la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contractul si de a propune proiecte si activitati;
 7. la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele necesare derulării activităţii;
 8. de a beneficia de îndrumare şi orientare din partea coordonatorului de proiect/departament;
 9. de a i se rambursa cheltuielile efectuate pentru derularea activităţilor.
 10. de a depună cerere pentru înscrierea ca membru al Asociaţiei.

Art. 3 Voluntarul au următoarele îndatoriri:

 1. să presteze o activitate de interes public, fără remuneraţie;
 2. să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi totodată lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
 3. să îndeplinească sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
 4. să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
 5. să anunţe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat;
 6. să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului;
 7. să participe la cursurile de instruire oferite de către organizatori dacă acestea sunt necesare pentru buna îndeplinire a sarcinilor;
 8. să ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţilor de voluntariat;
 9. să respecte regulile şi normele de comportament ale organizaţiei gazdă: politețe, amabilitate, limbaj civilizat, proactivitate, asertivitate;
 10. să îi trateze cu respect pe ceilalți voluntari și membrii asociatiei;
 11. să nu comunice sau să răspândească în public afirmaţii defăimătoare la adresa organizaţiei și sau a activităţii acesteia;
 12. să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie, activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai asociaţiei, sau faţă de terţe persoane, aflate în legătură profesională cu Asociaţia sau străine de Asociaţie.

 

Cap. VI Prevederi și sancțiuni

 

Art. 1 Pierderea calitatii de membru al Asociatiei se face în urmatoarele condiții:

 1. încetarea existenţei Asociaţiei;
 2. renunţarea la calitatea de membru;
 3. încălcarea obligaţiilor şi îndatoririlor prevăzute in Statut si in regulament;
 4. conduita necorespunzătoare, prin care se aduc prejudicii morale şi/sau materiale Asociaţiei;
 5. retragerea acestei calităţi de către Consiliul Director pentru motive întemeiate.

 

Art. 2 Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se hotărăşte de către Consiliul Director şi se supune la vot în Adunarea Generală, care ia decizia cu majoritate calificată. Persoana în cauză poate contesta decizia în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei în faţa Adunării Generale.

 

Art. 3 Sancţiuni ale voluntarilor

 1. prima abatere de la respectarea îndatoririlor se sancționează cu atenționare verbală şi justifcarea faptei în faţa Consiliului Director
 2. a doua abatere se sanţionează cu atenționare scrisă și cu:
  1. plata sau înlocuirea în cazul bunurilor deteriorate
  2. scuze publice dacă atentează la demnitatea unui membru sau voluntar al Asociaţiei
 3. a treia abatere atrage suspendarea
 4. Consiliul Director poate apela la suspendarea automată în cazul în care numele Asociaţiei este denigrat sau au loc scurgeri de informaţii.

 

Cap. VII DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 1 Prezentul regulament se aplică numai în interiorul Asociației și în cadrul activităților acesteia.

Art. 2  Regulamentul trebuie să fie prezentat tuturor membrilor şi voluntarilor Asociatiei şi să fie semnat de aceştia.

Art. 3 Propunerile de modificare a regulamentului pot fi întaitate de voluntari către coordonatorii de departamente și de membrii către Consiliul Director, urmând a intra pe ordinea de zi pentru discuții în Adunarea Generală.

Art. 4 Prezentul regulament poate fi modificat la decizia Adunării Generale.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s