Statut

STATUTUL

ASOCIAŢIEI STUDENŢEŞTI “PHILOHISTORISS”

 

 

 

Art. 1 Se constituie Asociaţia Studenţească “Philohistoriss”, în baza OUG nr. 26/2000 modificată şi completată prin dispoziţiile legii nr. 246/2005. Această denumire va fi respectată în toate documentele, anunţurile şi relaţiile cu alte instituţii din ţară şi străinătate.

Art. 2 Asociaţia Studenţească “Philohistoriss” este o asociaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care se supune legislaţiei române, aplicabilă acestui gen de persoană juridică.

Art. 3 Denumirea ASOCIAŢIEI este “Philohistoriss”, denumită în continuare ASOCIAŢIE.

 

CAPITOLUL I. SEDIUL, STATUTUL JURIDIC, DURATA ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI

 

Art. 4 Sediul asociaţiei este situat în Cluj-Napoca, str. Napoca, Nr. 11, S4 . Sediul se poate schimba prin decizia Consiliului Director. La propunerea preşedintelui sau a Adunării Generale, cea din urmă poate să decidă şi cu privire la înfiinţarea de filiale şi/sau sucursale în alte localităţi din ţară cu respectarea legislaţiei în vigoare la data înfiinţării acestora.

Art. 5 Asociaţia se înfiinţează şi se va activa pe o perioada de timp nedeterminată.

Art. 6 Scopul constituirii Asociaţiei constă în dezvoltărea personala și profesionale a studenților, actuali și absolvenți, ai Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a relațiilor dintre aceștia, prin intermediul unor activităţi în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice. De asemenea, asociaţia urmăreşte îmbunătăţirea şi promovarea imaginii Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universitatăţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Asociaţia îşi propune îmbunătăţirea comunicării şi a relaţiilor interumane între membrii săi.

Art. 7 Obiectivele Asociaţiei sunt:

 1. iniţierea de proiecte de training în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, IT etc., având ca traineri studenţi, profesori şi/sau absolvenţi ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie sau de la alte universităţi de profil din ţară şi străinătate ;
 2. iniţierea de proiecte de cercetare ştiinţifică, cu precădere în domeniile: istorie, filosofie, studii culturale, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice
 3. colaborarea şi menţinerea legăturilor cu instituţii ce activează în aceleaşi domenii;
 4. organizarea unor activităţi sportive, de toate tipurile, destinate studenţilor facultăţii;
 5. promovarea programelor Asociaţiei prin intermediul reţelei Internet, pentru persoanele interesate;
 6. obţinerea de sponsorizări în vederea desfăşurării activităţilor Asociaţiei;
 7. informarea studenţilor în legătură cu diferite activităţi şi oportunităţi curriculare şi extra-curriculare

Art. 8 Principalele activităţi ale Asociaţiei:

 1. organizarea unor  concursuri  sportive,  destinate  membrilor Asociației și studenților Facultății de Istorie și Filosofie;
 2. organizarea de cursuri şi traininguri destinate tuturor studenţilor interesaţi, în domenii curiculare şi extracurriculare;
 3. participarea membrilor la concursuri locale şi naţionale, în urma trainingurilor la care au participat;
 4. constituirea unor grupuri de cercetare pe anumite teme şi publicarea rezultatelor în reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 5. participarea grupurilor de cercetare la conferinţe cu tematică apropiată de domeniile de activitate ale Asociaţiei;
 6. realizarea de traininguri pentru a îmbunătăţi abilităţile membrilor de comunicare scrisă și orală, de învățare, de organizare, de negociere etc.;
 7. organizarea de cursuri ce au ca scop îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Aceste cursuri vor fi susţinute de profesori, absolvenţi şi studenţi, membri sau nu ai Asociaţiei.
 8. organizarea de întruniri ce au ca scop schimburi de experienţă în domenii culturale şi artistice;
 9. organizarea de traininguri în domenii culturale şi artistice;
 10. organizarea de excursii şi tabere, destinate membrilor Asociaţiei și studenților Facultății de Istorie și Filosofie;
 11. crearea şi întreţinerea unui site web dedicat Asociaţiei;
 12. organizarea de cursuri de limbi straine;
 13. organizarea de cursuri de proiectare asistată, de web design și alte activități ce vizează abilități necesare realizării de software specializat, precum și a unui club multimedia;

Art. 9 Pot fi membri ai asociaţiei persoane fizice şi persoane juridice, care depun adeziune scrisă, sunt de acord cu prevederile statutare şi alte reglementări specifice, şi doresc să contribuie, fie prin activitatea lor, fie prin susţineri materiale, la realizarea scopului acestei asociaţii.

Art. 10 Categoriile de membri sunt următoarele:

1. Membri fondatori – persoanele fizice sau juridice care au participat sau au contribuit la înfiinţarea şi organizarea asociaţiei. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt:

 1. COROIAN GIORGIANA IZABELA
 2. COTOI PAULA VERONICA
 3. COVACIU CĂTĂLINA TATIANA
 4. HOROTAN CĂTĂLIN FLORIN
 5. FAUR ANDREI SABIN
 6. FRÎNC MARIA ALEXANDRA
 7. MOLDOVAN GABRIEL ROMEO
 8. NEAGU PAULA ALEXANDRA
 9. PUIE IULIA MARIA

2. Membri – persoane fizice sau juridice care sprijină activitatea, contribuie la realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;

3. Membri de onoare – personalităţi cu activitatea profesională recunoscută, din ţară şi străinătate. Calitatea de membru sau Preşedinte de onoare se obţine cu aprobarea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata taxelor şi cotizaţiilor.

 

Art. 11 Pot deveni membri ai Asociaţiei persoane fizice sau juridice de naţionalitate română sau străină.

Art. 12 Înscrierea în Asociaţie se face pe baza completării formularului de înscriere. Calitatea de membru se oferă în urma aprobării cererii de către Adunarea Generală prin vot cu majoritate simplă.

Art. 13 Vor primi calitatea de membri onorifici ai Asociaţiei cadrele didactice universitare, personalităţi publice, sau orice altă persoană din ţară sau străinătate care sprijină activitatea Asociaţiei, aducând şi o contribuţie deosebită pentru promovarea scopurilor acesteia.

Art. 14 Calitatea de membru onorific se oferă de către Adunarea Generală, la propunerea a cel puţin unui membru al Consiliului Director. Pentru merite de excepţie se poate acorda titlul de preşedinte de onoare, titlu ce se conferă de Adunarea generală, la propunerea Consiliului Director.

Art. 15 Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

 1. să respecte prevederile statutului și actului constitutiv ale Asociaţiei, precum şi normele de funcţionare internă a acesteia;
 2. să respecte hotărârile organelor de conducere ale acesteia;
 3. să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociaţie, activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai asociaţiei, sau faţă de terţe persoane, aflate în legătură profesională cu Asociaţia sau străine de Asociaţie;
 4. să plătească în mod regulat cotizaţia şi celelalte contribuţii băneşti, asupra cărora şi-au dat acordul.

Art. 16 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

 1. să participe la adunările generale ale Asociaţiei;
 2. dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale;
 3. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 4. să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea promovării acestora;
 5. să se retragă la cerere.

Art. 17 Membrii Asociaţiei pierd această calitate prin:

 1. încetarea existenţei Asociaţiei;
 2. renunţarea la calitatea de membru;
 3. încălcarea obligaţiilor şi îndatoririlor prevăzute la art. 17 din prezentul act constitutiv;
 4. conduita necorespunzătoare, prin care se aduc prejudicii morale şi/sau materiale Asociaţiei;
 5. retragerea acestei calităţi de către Consiliul Director pentru motive întemeiate.

Art. 18 Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se hotărăşte de către Consiliul Director şi se supune la vot în Adunarea Generală, care ia decizia cu majoritate calificată. Persoana în cauză poate contesta decizia în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei în faţa Adunării Generale.

Art. 19 Membrii onorifici pot fi invitaţi la şedinţele organelor de conducere ale Asociaţiei, fără a avea însă drept de vot, ci doar în scop consultativ.

CAPITOLUL II. ORGANIZARE. ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL

Art. 20 Asociaţia are următoarele organe de conducere:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director
 3. Cenzorul

Art. 21 Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din membrii fondatori, membri  şi membri de onoare.

Art. 22 Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei se întruneşte o dată pe an (în primul trimestru), în adunare ordinară şi, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară.

Art. 23 Convocarea Adunării Generale ordinare se face de către Consiliul Director. Convocarea adunărilor extraordinare se poate face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei.

Art. 24 Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată, nu mai repede de 3 zile lucrătoare şi nu mai târziu de 7 zile lucrătoare. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţii

Consiliului Director. Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, de către  secretar.

Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei prezenţi la Adunare, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a statutului sau dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, pentru care sunt necesare voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei, chiar şi pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 25 Adunarea Generală îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. aprobă ordinea de zi a fiecărei şedinţe;
 2. alege şi revocă membrii Consiliului Director al Asociaţiei;
 3. alege şi revocă Cenzorul sau comisia de cenzori, după caz;
 4. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi bilanţul contabil;
 5. stabileşte cotizaţiile şi taxele de înscriere, la care sunt supuşi membrii Asociaţiei;
 6. aprobă înfiinţarea de filiale;
 7. modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei;
 8. hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 9. hotărăşte primirea viitorilor membri ai Asociaţiei.

Art. 26 Consiliul Director al Asociaţiei este aprobat de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de doi ani şi este compus din cinci membri, dintre care un preşedinte, trei vicepreședinți și un secretar.

Art. 27 Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin doi dintre membrii săi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se procedează la o nouă convocare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primei convocări. La a doua convocare, Consiliul Director este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 28 Consiliul Director adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art. 29 Consiliul Director gestionează activitatea Asociaţiei, în conformitate cu scopurile pentru care aceasta a fost constituită. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. pregăteşte Adunările Generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;
 2. întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea desfăşurată de Asociaţie, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil;
 3. elaborează programul proiectelor anuale de activitate, şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 4. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
 5. decide în privința schimbării sediului Asociației;
 6. exercită alte atribuţii necesare realizării scopurilor Asociaţiei.

Art. 30 Consiliul Director se reuneşte, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi îşi va elabora un regulament intern de funcţionare. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, persoane care nu au calitatea de membru ori care sunt străine de Asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii stabilite prin actul constitutiv sau de către Adunarea Generală.

Art. 31 Preşedintele Consiliului Director prezidează reuniunile Consiliului Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii. Pentru reprezentarea Asociaţiei în activitatea curentă a acesteia, preşeditele va putea da un mandat unui alt membru al Consiliului Director, precizând sfera, durata şi limitele competenţelor dorite.

Art. 32 Organul de control financiar al Asociaţiei este Cenzorul, care va fi desemnat de Adunarea Generală.

Art. 33 Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei şi îndeplineşte orice atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 34 Preşedintele Asociaţiei este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani, prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi. După expirarea primului mandat, preşedintele mai poate fi ales pentru doar încă un mandat succesiv.

Art. 35 Preşedintele are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, cu autorităţile din ţară şi străinătate, sau cu persoane fizice şi juridice;
 2. Prezidează şedinţele Consiliului Director și ale Adunării Generale.

 

CAPITOLUL III. VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art. 36 Veniturile Asociaţiei provin din:

 1. cotizaţiile membrilor Asociaţiei;
 2. sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate, pentru realizarea scopurilor Asociaţiei;
 3. donaţii, sponsorizări sau legate;
 4. resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 5. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 37 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 900 lei. Veniturile obţinute de Asociaţie se folosesc exclusiv în vederea realizării scopurilor prevăzute la Art. 7 din prezentul statut.

Art. 38 Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an şi se încheie în data de 31 decembrie, cu excepţia primului an, când începe de la data înregistrării Asociaţiei ca persoană juridică.

Art. 39 Activitatea economico- financiară a Asociaţiei se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

Art. 40 Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei.

 

CAPITOLUL IV. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Art. 41 Asociaţia poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării Generale, luată cu votul majorităţii membrilor Asociaţiei.

Art. 42 Lichidarea asociaţiei se va face în conformitate cu dispoziţiile art. 61-72 din OUG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Art. 43 Întregul activ al asociaţiei se va atribui, după lichidare, unei alte asociaţii, societăţi patrimoniale sau instituții, având un obiect de activitate similar sau apropiat, după cum va hotărî Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE

Art. 44 Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.

Art. 45 Prezentul act constitutiv este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a Asociaţiei.

Art. 46 Prevederile prezentulu Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile.

Art. 47 Prezentul statut al “Asociaţiei studenţeşti Philohistoriss” a fost întocmit în 6 exemplare, reprezentând voinţa liberă şi neviciată a asociaţilor, astăzi, 11.07. 2014 , la Cluj-Napoca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s